Dr. Virginie Vankerkhove

Borredam 14
1740 Ternat
Tel: 02/5823670

Dr. Lies Verhasselt

Borredam 14
1740 Ternat
Tel: 02/5823670

Dr. Annelies Lenaerts

Borredam 14 
1740 Ternat
Tel: 02/5823670